Course Time
Light Green 27:03
Orange 34:22
Yellow 34:09
White 40:36