Course Time
Light Green 33:56
Orange 38:26
Yellow 26:02
White 43:55